Optiek Carla Vangronsveld

Algemene Voorwaarden

Bij Optiek Carla Vangronsveld BVBA willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Optiek Carla Vangronsveld BVBA stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Artikel 1 - Definities

1.1. Onder 'Algemene Verkoopvoorwaarden' wordt verstaan: onderstaande bepalingen.
1.2. Onder Optiek Carla Vangronsveld BVBA wordt verstaan: Optiek Carla Vangronsveld BVBA, zijnde de gebruiker van deze Voorwaarden.
1.3. Onder 'aanbieding' wordt verstaan: elk aanbod van Optiek Carla Vangronsveld BVBA een overeenkomst met haar aan te gaan.
1.4. Onder 'bestelling' wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van Optiek Carla Vangronsveld BVBA.
1.5. Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere acceptatie Optiek Carla Vangronsveld BVBA van een bestelling.
1.6. Onder 'goederen' worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en Optiek Carla Vangronsveld BVBA betrekking hebben.
1.7. Onder 'aflevering' wordt verstaan: het door of namens Optiek Carla Vangronsveld BVBA feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Optiek Carla Vangronsveld BVBA hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.
2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen van Optiek Carla Vangronsveld BVBA zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.
3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.
3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.

Reservaties
3.4. U kunt reserveren op de wijze die wordt beschreven op de website.
3.5. Optiek Carla Vangronsveld BVBA accepteert geen bestellingen:
- van personen onder de 18 jaar;
- indien Optiek Carla Vangronsveld BVBA de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.
3.6. Optiek Carla Vangronsveld BVBA is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.
3.7. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Optiek Carla Vangronsveld BVBA bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Optiek Carla Vangronsveld BVBA dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
3.8. Bij bestellingen uit andere landen dan Belgie en Nederland dient contact opgenomen te worden via volgend mailadres info@optiekvangronsveld.be

Overeenkomst
3.9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw reservatie door Optiek Carla Vangronsveld BVBA per e-mail is bevestigd.

Artikel 4 - Prijzen en kosten

4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.
4.2. De prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.3. Optiek Carla Vangronsveld BVBA behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Artikel 5 - Eigendom goederen

5.1. Optiek Carla Vangronsveld BVBA houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan Optiek Carla Vangronsveld BVBA verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 6 – Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Optiek Carla Vangronsveld BVBA in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Optiek Carla Vangronsveld BVBA vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
6.2. Optiek Carla Vangronsveld BVBA behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
6.3. Op de overeenkomst zullen die Voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden.
6.4. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x